Snow, Snow Snow in Texas! Feb 13, 2004 - thomasfamily